_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร.
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่วันแห่งความสำเร็จ โดยมี นายชลชัย เทวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน นายจำเริญ หลักฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นางสาวเลขา อินทะนะนก หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายเจริญ พรหมมินทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายอุดม นาคศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง ความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่วันแห่งความสำเร็จ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 97 คน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 553 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:48:33:AM