_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 มีแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตเฉพาะ โดยกำหนดเป็นมาตรการฟื้นฟูระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชาวเลอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 5 ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เกิดประสิทธิผล เป็นรูปธรรมชัดเจน จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยได้ประชุมความเข้าใจและรับทราบแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งคณะทำงานชุดนี้เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ในเรื่องที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการจัดทำโฉนดชุมชนเพื่อเป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสำหรับชาวเล รวมถึงเสนอแนะแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อนำเสนอในระดับกระทรวงต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาปัญหาของชุมชนอูรักลาโว้ย หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม และปัจจุบันที่ดินบริเวณแหลมตุ๊กแกที่ชุมชนอูรักลาโว้ยอาศัยอยู่ได้ถูกออกเอกสารสิทธิทั้งหมด ปัญหาของชุมชนไทยใหม่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณหาดราไวย์ เมื่อประมาณ 100 กว่าปี ปัจจุบันนี้ ผู้อาศัยประมาณ 200 กว่าครัวเรือน มีอาชีพประมง ซึ่งปัจจุบันชุมชนไทยใหม่หาดราไวย์ ได้อาศัยอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน จำนวน 200 แปลง ชุมชนชาวเลสะปำ ซอยป่าพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 8-1-40.7 ไร่ และชุมชนมอแกนหินลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 5-2-52.6 ไร่ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าชายเลน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทราบความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ส่วนชุมชนแหลมหลา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 37-1-18 ไร่ อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 218 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:13:55:PM