_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” โดย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 185 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสิน สื่อสวน เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมเวทีเสวนา ร่วมกับ นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายสรธรรม จินดา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิชาการ) นายสำราญ คงนาม ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนตำบลป่าคลอก และดำเนินรายการโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม
นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบต่างๆ ตามที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสนับสนุนแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (องค์การมหาชน) องค์กรชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้ชุมชนสังคมในจังหวัดภูเก็ตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งสังคมที่สันติสุขอยู่บนฐานของสังคมคุณธรรมพร้อมกันนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมรับความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนสังคมต่อการส่งเสริมสังคมคุณธรรม การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ให้ชุมชนสังคมในจังหวัดภูเก็ตได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสุขมากขึ้น” ด้าน นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับรู้หลักการส่งเสริม การสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อนำความรู้ไปบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนให้ชุมชนสังคมได้มีวิถีการดำรงชีวิตที่ยึดหลักการพัฒนาชุมชนสังคมโดยใช้หลักคุณธรรม หลักความดีงามเป็นพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนให้ชุมชนสังคมในจังหวัดภูเก็ตได้อยู่ร่วมกับอย่างสันติสุข มีความรัก ความสามัคคี เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ มีความเอื้ออาทรต่อกันของคนในชุมชนและสังคม เพื่อเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในท้องถิ่น แต่การจะขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการส่งเสริมการพัฒนาชุมนชนสังคม นำไปปฏิบัติด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะพลเมืองในชุมชน ในสังคม ต่อการส่งเสริมขับเคลื่อนไปสู่สังคมคุณธรรม สังคมที่มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนกัน เอื้ออาทรต่อกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชักชวนสนับสนุนให้กระทำแต่สิ่งดีงามให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานต่อๆ ไป จึงจะนับได้ว่าเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป และ ต้องขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คณะวิทยากร ผู้ร่วมเวทีเสวนา ผู้ดำเนินรายการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต และผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้การจัดโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี” นายศักดิ์ชาย กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 286 ครั้ง
วันที่ 05 กันยายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:58:45:PM