_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “ฮาลาลไทย ก้าวไกลสู่สากล”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “ฮาลาลไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดย นายปิยเดช เชื้อฉลาด ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กลุ่มสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “ฮาลาลไทย ก้าวไกลสู่สากล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการด้านบริการอาหารฮาลาล สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับภูเก็ตอย่างยั่งยืน และยังเป็นการวางแนวทางยกระดับ การบริหารอาหารฮาลาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในการใช้บริการสถานประกอบการด้านฮาลาลอันจะเป็นส่วนส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมต่อไป นายปิยเดช เชื้อฉลาด ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “อาหารฮาลาล เป็นอาหารของชาวมุสลิมที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม มีคุณค่าอาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องหามตามหลักศาสนา มิใช่เพียงแต่ชาวมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารมุสลิมเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการผลิตอาหารจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิม จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ประกอบกับในปัจจุบันแนวโน้มตลาดอาหารมุสลิมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล ต้องผลิตอาหารที่ไม่มีสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามเจือปน ซึ่งข้อห้ามสำหรับการบริโภคของชาวมุสลิมมีหลายประการที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงจะสามารถขอรับรองตราฮาลาล ที่เป็นตราติดบนสลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเป็นที่ฮาลาลสำหรับมุสลิมใช้บริโภค ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสามารถปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนา เป็นที่เชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม จึงได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการบริการอาหารฮาลาลขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน และได้รับเกียรติจาก นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอาหารฮาลาล” ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล ถือเป็นตัวกลางที่สำคัญสำหรับธุรกิจฮาลาล หากผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ก็จะส่งผลให้ธุรกิจฮาลาลในระดับจังหวัด รวมไปถึงระดับประเทศขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการ เป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมไทยและสังคมทั่วโลก มิใช่เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการผลิตอาหารฮาลาลจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมในต่างประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิม ก็จำเป็นต้องให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังและดำเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสาลาม และระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมุสลิม อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าในตลาดท่องเที่ยวมุสลิมทั้งใหม่และเก่าเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและการดำเนินกระบวนการตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนการผลิตที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักบัญญัติศาสนาอิสลาม และสามารถบริหารสถานประกอบการธุรกิจฮาลาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างรายได้ในทุกระดับอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดการอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้” นายไกรวุฒิ กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 326 ครั้ง
วันที่ 03 กันยายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:34:58:AM