_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2558 สมัยที่สอง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 สมัยที่สอง ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
การประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 สมัยที่สอง ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วย นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 01.09 น. ตามที่ทราบแล้วนั้น จากกรณีดังกล่าว เมื่อนายก อบจ.ภูเก็ต พ้นจากตำแหน่ง ส่งผลให้ทีมผู้บริหารต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย ตามข้อ 11 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกั้นนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 สมัยแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำหรับเรื่องที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้ขออนุมัติออกไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2559 เสนอต่อสภา อบจ.ภูเก็ต ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติให้ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ออกไปจนถึง 31 สิงหาคม 2558 เพื่อจะได้รวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อบจ.ภูเก็ต ได้ประมาณการรายรับจากทุกหมวดรายรับไว้จำนวน 1,445,000,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาโครงการจัดทำร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงมีความจำเป็นขอเสนอญัตติขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ออกไป นอกจากนี้ มีญัติขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินของโครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก และญัติขอความเห็นชอบให้มัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา ตำบลรัษฎา ซึ่งญัตติดังกล่าวได้ผ่านการรับรองในการประชุม สภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 378 ครั้ง
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:23:10:AM