_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประดับเข็มพระนามาภิไธยย่อ “สว.” ให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 “วันแห่งเกียรติยศ” ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวันแห่งเกียรติยศ พร้อมทั้งประดับเข็มพระนามาภิไธยย่อ “สว” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ที่เข้ามาศึกษาในสถาบัน จำนวน 530 คน โดย นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคณะครู อาจารย์ เข้าร่วม
นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้เล็งเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระนามาธิไธยย่อ “สว.” จึงได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ นำมาเป็นเข็มเกียรติยศ ประจำโรงเรียนประดับไว้เหนืออักษรย่อ “สว.ภก,” ของชุดนักเรียนและเครื่องแบบพิธีการ “พิธีวันแห่งเกียรติยศ” จึงเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป อีกทั้งเพื่อเชิดชูสถาบันตามคำขวัญของโรงเรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานพระราชดำริ” ด้าน นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทุกคนเสมอมา ได้ตระหนักถึงคุณภาพของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นความหวังของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ที่จะได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่คดโกง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่น่าปลาบปลื้มไปกว่านั้น ก็คือ การที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นชื่อโรงเรียน ตามด้วยชื่อจังหวัดดังปรากฏ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นำอักษร “สว,” มาเป็นอักษรย่อของโรงเรียน ซึ่งเท่ากับเป็นการย้ำในเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นลูกศรีนครินทร์ อย่างน่าภาคภูมิใจ.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 505 ครั้ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:29:20:PM