_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟู จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟู จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดย นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฟุตบอลอนุสรณ์สึนามิ (ฟีฟ่า) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ ทางเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ ประจำปี 2558 ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยดำเนินการตามหลักยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมในการละเลิกยาเสพติด ด้วยการบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถไปทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข โดยกำหนดระยะเวลาค่าย 14 วัน 13 คืน ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฟุตบอลอนุสรณ์สีนามิ (ฟีฟ่า) ซึ่งมีผู้เข้าบำบัดฟื้นฟูจากการค้นหาคัดกรองในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง รวมทั้งสิ้น 60 คน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 280 ครั้ง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:41:56:AM