_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น “สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู และนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย อ.ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ นายอาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์ และนางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่) ทีม WE ARE ONE ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ บริเวณหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และเทศบาลตำบลราไวย์
ด้วยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น โดยทีม “WE ARE ONE” ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันฯ ในการดำเนินงาน “โครงการสอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่” ตามลำดับนั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกำกับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินงานของทีมเยาวชน สำหรับชุมชนชาวไทยใหม่ เป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในทะเลและไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง จึงได้ใช้พื้นที่บริเวณหาดราไวย์ เป็นที่อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยใหม่มีวัฒนธรรมภาษาพูดเป็นของตนเอง และได้รับสัญชาติเป็นคนไทย แม้จะเป็นคนไทยแต่ไม่สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้ เด็กจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาไทย จากปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนภาษาไทยและให้ความรู้เพื่อให้เด็กชาวไทยใหม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยได้ หากไม่ได้รับการศึกษาจะทำให้เด็กไม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยได้เลย และก่อให้เกิดปัญหา เช่น การสื่อสารกับสังคมภายนอก การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กชาวไทยใหม่ที่ไม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยทาง ทางกลุ่มจึงจัดทำโครงการสอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ขึ้น เพื่อทำให้เด็กชาวไทยใหม่อ่านออก เขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งสามารถสื่อสาร และอย่างน้อยเพื่อให้เด็กชาวไทยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ มีความรู้ในการศึกษาภาษาไทยในระดับพื้นฐาน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กในชุมชนชาวไทยใหม่ อายุ 7-12 ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 316 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:44:15:AM