_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2 ณ ร.ร.วัดมงคลวราราม ต.สาคู
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ วิทยากร และนักเรียน เข้าร่วม
สำหรับการดำเนินงานฝึกอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนวัดมงคลวราราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต และสถานประกอบการภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนและชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นผลสำเร็จให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำหรับเยาวชน ประชาชน และชุมชนที่สนใจต่อไป โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่าย ทสม.จ.ภูเก็ต จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านฉลอง 2.โรงเรียนวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) 3.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่าย ทสม.อ.เมือง 4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ร่วมกับเครือข่าย ทสม.อ.กะทู้ และ 5.โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายในหัวข้อการรายงานสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย) จังหวัดภูเก็ต ปี 2557 และการคัดแยกขยะสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ และมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิธีการสร้างรายได้ด้วยธนาคารขยะ และกลุ่มการจัดการขยะอินทรีย์ (เศษผักผลไม้ และเศษอาหาร) โดยวิธีการทำปุ๋ยหมักและการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ส่วนการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้นำนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปดูงาน ณ โรงงานเตาเผา เทศบาลนครภูเก็ต และโรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 557 ครั้ง
วันที่ 07 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:21:22:AM