_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปี 2557
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธี
สำหรับการจัดพิธีมอบหนังสือสำคัญและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นเกียรติภูมิต่อนักเรียน นักศึกษาต่อสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการยกระดับการจัดพิธีการให้ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือสำคัญและประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 874 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 15 คน นักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ จำนวน 6 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 15 คน, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 40 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 19 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 12 คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 33 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 คน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 18 คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 34 คน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ, นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 168 คน สาขาวิชาการขาย จำนวน 33 คน สาขาวิชาการเลขานุการ จำนวน 20 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 70 คน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 16 คน สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 156 คน สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 43 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 95 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว Mini English Program จำนวน 18 คน สาขาวิชาการออกแบบ จำนวน 21 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 27 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 116 คน สาชาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 13 คน และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 53 คน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 315 ครั้ง
วันที่ 28 มีนาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:39:29:AM