_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานงานวันครู ประจำปี 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดงานงานวันครู ประจำปี 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานวันครู ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานวันครูครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมดำเนินงาน, คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ, คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดง, คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดหาอุปกรณ์, คณะกรรมการฝ่ายจัดทำพรีเซนเตชั่น, คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และมอบของรางวัลบนเวที, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ, คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ได้มีการพิจารณารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการจัดงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์, กิจกรรมรำอวยพร โดยคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต, มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จำนวน 25 ท่าน, เกียรติบัตร “ครูขวัญใจนักเรียน ผู้ปกครอง” จำนวน 19 ท่าน, เกียรติบัตร “ครูดีศรีภูเก็ต” จำนวน 20 ท่าน, กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและครูในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และการบรรยายเรื่อง “ขอบคุณที่มาเป็นครู” โดย นางฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 310 ครั้ง
วันที่ 12 มกราคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:44:03:PM