_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานก่อนประถมศึกษา
ร.ร.
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน รู้สึกภาคภูมิใจที่โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและในจังหวัดภูเก็ต โดยการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ครูและนักเรียนในทุกๆ ด้าน ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดผลผลิตนักเรียนที่ดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ตรงตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของการจัดการศึกษา เด็กต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ด้วยถือว่าเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะถูกบ่มเพาะกลายเป็นต้นกล้านำไปขยายผล เป็นพันธุ์ไม้ใหญ่ให้ดอก ผล ร่มเงา ที่มีความมั่นคงแข็งแรงในอนาคต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาให้โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จนมีผลผลิตที่ดี เด็กมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวัย มีมารยาทดี ร่าเริงแจ่มใส โดยได้รับการปลูกฝังอบรมจากคณะครู ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา จนถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมต่างๆ ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน และยินดีต้อนรับทุกท่านในการประเมินโรงเรียนพระราชทานของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอน้อมรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจ” ด้าน นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 รวมทั้งมีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีคุณครู จำนวน 13 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี 2 คน เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 1 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน แม่บ้าน 2 คน และผู้บริหาร 1 คน รวมบุคลากรในโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนในแนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการจัดกิจกรรมที่ใช้การเล่นเพื่อการศึกษาให้เด็กมีอิสระในการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการเรียนรู้แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ มาพัฒนาความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนของเราเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ ขอให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะช่วยส่งเสริม เกื้อหนุน และพัฒนาโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ขอน้อมรับด้วยความยินดี และขอให้การประเมินในครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพ สร้างสรรค์ และพัฒนาการศึกษาต่อไป” ผอ. ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 391 ครั้ง
วันที่ 01 ธันวาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:16:55:AM