_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 1”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง ในโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต(ต่อเนื่อง ) ปี 2557 รุ่นที่ 1โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต คณะอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต(ต่อเนื่อง ) ปี 2557 เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 – 2556 ที่ผ่านมานั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน จำนวน 567 ราย ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมฯ ร่วมกันออกเยี่ยมติดตามดูแล โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นั่นคือ การมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขด้วย การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปฏิบัติกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและญาติต่อไป ซึ่งโครงนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 และ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมความรู้ในเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการนี้ เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้ทราบว่ามีผู้ดูแลผู้ป่วยและญาติ จากทุกพื้นที่ ให้ความสนใจและตระหนักในความเจ็บป่วยของญาติ จึงได้เสียสละเวลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่สมาชิกของสังคม เครือข่ายชุมชนร่วมกันดูแลและบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดีขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง การอบรมในครั้งนี้จะเป็นการนำกระบวนความรู้ไปดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยฯ ร่วมกัน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 301 ครั้ง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:53:02:AM