_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 3) ประจำปี 2557 ของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2557 โดยมี นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้ารับการอบรม จำนวน 190 คน ครูควบคุม จำนวน 9 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนา ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในการจัดอบรมค่ายพุทธบุตร มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นชาวพุทธบุตร การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่(ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น ซึ่งอบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระธรรมวิทยากร จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 341 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:28:02:PM