ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้คัดเลือกประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการ 3 คณะ คือ คัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต สำหรับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสัมพันธ์ เผ่าวนิช, นายบุญเลิศ พรหมบุตร และนายเจษฎา แนบเนียร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ นายจรัญ เกล้านพรัตน์, นายอุดม สมบูรณ์ และนายบุญเลิศ พรหมบุตร ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ และนายเจษฎา แนบเนียร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร.
โดย : webmaster 
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 08:59:03 น.
อ่าน 475 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
26 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามกา...
26 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะท...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการ...
21 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
16 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422