ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 "
ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด (กีฬากลุ่มสี โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 โดย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สำหรับการแข่งขันกีฬา ได้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และวิ่งเปี้ยว ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว และทางโรงเรียนได้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ สนามโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ประจำปี 2560 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์การแข่งขัน เงินอุดหนุนตามโครงการ “กีฬาต้านภัยยาเสพติด” จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเต็นท์ จำนวน 10 หลัง รถสุขาเคลื่อนที่ และรถบริการน้ำดื่ม จาก อบจ.ภูเก็ต นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า “นอกจากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการเรียนการสอนควบคู่กับด้านคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจ โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามโครงการ “กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับได้แสดงออกตามความสามารถและความถนัด เต็มตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย บรรลุตามสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรการศึกษา และรวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆ ที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางตามนโยบายของรัฐบาล” ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด (กีฬากลุ่มสี โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต) ซึ่งได้เห็นความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดียิ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ หันมาสนใจทางด้านกีฬา และไม่พึ่งพายาเสพติด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาย่อมที่จะฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นักเรียนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง ดังนั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด (กีฬากลุ่มสีของโรงเรียน) และกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประโยชน์เกิดแก่นักเรียน โรงเรียน และสังคมส่วนรวม จากความสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน” นายเสถียร กล่าว.
โดย : webmaster 
วันที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 13:33:25 น.
อ่าน 243 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ...
13 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม...
06 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>