ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากแรงงานเป็นสิ่งสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ และปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพ แต่แรงงานบางด้านยังขาดความรู้และทักษะ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จึงได้จัด “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสูอาเซียน” เพื่อนำไปพัฒนาแรงงานในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้รับเงินอุดหนุน “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2559 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาอาชีพศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนว่างงานคนตกงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูท่องเที่ยว ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านวิชาชีพในจังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะ และฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาคนว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ อบจ.ภูเก็ต และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างและ อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมในบทบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้คิดริเริ่มจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการฯ ที่ดีและสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคลากรของจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวที คิดวิเคราะห์ความสามารถทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการเองได้อย่างมั่นใจและรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในอนาคต โครงการนี้ นับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ สำหรับการพัฒนาแรงงานทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ และคุณครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนได้ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะวิชาชีพ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์วิชาชีพ และใช้ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยต่อไป”.
โดย : webmaster 
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 18:30:47 น.
อ่าน 286 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการท่อ...
03 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
31 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพ...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
23 ก.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>