รายงานผลการประเมิน ITA 2564
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01
โครงสร้าง
link1

02
ข้อมูลผู้บริหาร
link1

03
อำนาจหน้าที่
link1

04
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
link1

05
ข้อมูลการติดต่อ
link1

06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
link1

07
ข่าวประชาสัมพันธ์
link1   link2

08
Q&A
link1

09
Social Network
link1   link2   link2
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

10
แผนดำเนินงานประจำปี
link1 link2

11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
link1   link2   link3   link4   link5

12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
link1   link2   link3   link4   link5

13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
link1

14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
link1   link2   link3   link4

15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
link1

16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
link1   link2

17
E-Service
link1   link2   link3
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
link1   link2   link3

19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
link1   link2   link3

20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  link1   link2   link3

21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
link1

22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
link1   link2

23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
link1

24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
link1   link2   link3
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  link1   link2

26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
link1   link2   link3   link4

27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
link1

- การสรรหาการคัดเลือกบุคลากร
link1   link2   link3   link4

-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
link1

-การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาข้าราชการ ส่วนที่ 3)
link1   link2   link3   link4   link5   link6

-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
link1   link2

-การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
link1   link2

28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
link1   link2   link3
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
link1   link2   link3

30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
link1   link2   link3

31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
link1   link2

32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
link1

33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
link1   link2   link3   link4
ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
link1   link2

35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
link1   link2

36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
link1   link2

37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
link1   link2   link3

38
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
link1   link2   link3   link4

39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
link1   link2

40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
link1   link2

41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
link1   link2
ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
link1   link2   link3   link4

43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
link1   link2   link3   link4   link5   link6   link7   link8