ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางชุติมา  จันทร์มี
นักบริหารงานทั่วไปกลาง
ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา

นายฤาษิต  สุดตันตาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา

น.ส.วันใหม่  หวั่นร้าหมาน
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายพรพจน์  พัฒนาศูนย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกพล  สุวรรณ์จำรูญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัณณ์ชิตา  หยู่ตุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจุฑาพร  ทองเจริญ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวนายกมล  จุ้ยเริก
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางกนกวรรณ  พุททอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวธัญญรัตน์  วรศิลป์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายนราฤทธิ์   เตยอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายภราดร  ฮ่อสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางมนัชญา ทองประดับ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนวรัตน์  แสงประดิษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางอรุณวรรณ  จุ้ยเริก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวีระพงศ์  พัฒนพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางศตพร บัวบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางฐิตารีย์ กฤตยาเจริญพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายอาทิตย์  ท้วมตะเคียน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางวัชรี  พืชโรจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายรัตนพล   สัจจะกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายบัณฑิต   ปานแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวยุรี   สาเหล็ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายวชิระ   แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการลูกจ้างประจำ

นายสุริยน  ก่อสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางนฤมล  สืบนุกาญจน์
คนงาน

พนักงานจ้าง

น.ส.ปิยวดี  ธีรคีรีศักดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายภาสพันธ์  ปรีชาเชี่ยว
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายสายันตรี  อาวะภาค
คนงานทั่วไป

นายสมจิต  เม่งช่วย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายสุพจน์  บุญคงทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายปน  สีแสด
คนงานทั่วไป

นายนิธิภัทร วรรธนะประทีป
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

น.ส.ศศิวิมล  อำลอย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสุติมา  คชพันธ์
คนงานทั่วไป
น.ส.พรธิดา  ลิ่มซิ้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายอมรินทร์  อึ๋งสืบเชื้อ
คนงานทั่วไป

นายปัดทวี  ลายสนธิ์
คนงานทั่วไป

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>