ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
                   
               นางศุภวรรณ์  สัจจศรี
                    ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

น.ส.ทิพวรรณ์  ปลอดภัย
นายเจริญเกียรติ  เพชรแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

นางสมใจ  ยอดทอง
น.ส.วาสนา  ทรงคุณ
นางญาณาธิปป์  คำวิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ปาริฉัตร  จันทร์ทอง
น.ส.สายฝน  ช่วยประดิษฐ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ สว่างโสภา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสุนีย์ ถิ่นราตรีงาม
นางสาวประภัสสร  เอียดสังข์
นางสาวอัญชลี พูลสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุชญา แก้วประเสริฐ
นายศรัณยู ทองรักษ์มุ่ย
นายคฑากร ผวามา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์

นายยงยุทธ ตันติกาญจนานนท์
น.ส.ศศิพร  รัตนพงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.กมลชนก  สรณียบุญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422