ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
                    
                    นายสุวรรณ  จันปลั่งสิริกุล
                    ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางศุภวรรณ์  สัจจศรี
นายเจริญเกียรติ  เพชรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจพัสดุและ
ทรัพย์สิน

นายเจริญเกียรติ  เพชรแก้ว
น.ส.ทิพวรรณ์  ปลอดภัย
น.ส.วาสนา  ทรงคุณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายชวลิต  เกียรติเดช
น.ส.สายฝน  ช่วยประดิษฐ์
น.ส.ปาริฉัตร  จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางกฤติกา  เลิศตระกูล
นางสาวประภัสสร  เอียดสังข์
นางวีระพา  หนองสุธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุนีย์ ถิ่นราตรีงาม
นายศรัณยู ทองรักษ์มุ่ย
นางปิยะวรรณ  ค่ำจุล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.เสาวลักษณ์  วรรณทอง
น.ส.ศศิพร  รัตนพงศ์
น.ส.พารุณี  แน่งน้อย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจรรยา วรสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>