ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายเสถียร  แก้วพระปราบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางศุภวรรณ์  สัจจศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล

น.ส.ดุษฎี ถนัดช่าง
เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.วันทนิตย์  ตั้งคณานันท์
เภสัชกรชำนาญการ

นายรังสรรค์  จิระเพิ่มพูน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.ปรมาภรณ์  สุขดี
นิติกรชำนาญการ

น.ส.สุเพ็ญณี  คงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

น.ส.กฤษณา สร้อยเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.สุวิมล กศิโกศล
เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.จิรชยา  เส้งสุย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.เบญจวรรณ  กาลนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.อาริษา  ปาลบัวแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางมารตี เหมรินี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.ศศิกาญจน์ เทียนกระจ่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายประกิจ  ใจสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวดาวนภา เพชรจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทิพมณฑา สกุลเพ็ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวรีน่า ดาหมาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนาเรีย เกอากะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภรัศมิ์ ขุนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสายใหม่ นวลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจุฬีย์ภรณ์ อมิตรสูญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางจารึก ลิขิตกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุภาพร พุ่มเกื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายธนพล ใจสมุทร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นายนิพนธ์  เคราแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเอกรัตน์  ตะระเวลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.อำภา บุญน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ศรินดาวรรณ เหล็มเม๊าะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****พนักงานจ้าง*****

น.ส.สุวรรณา นิลหัต
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ณัฏฐนันร์ อภิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ฐาปนี สายเสมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.จันทร์เพ็ญ สว่างโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วิชดา ขวัญทองเย็น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อภิญญา คุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฏฐิกา อภัยบริรัตน์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

นางสาวทองทิพย์ บุญช่วย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวพัชรา บุญยรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรทิพย์ เทียนถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางอุไรวรรณ เกยูรประสาธน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อาภีรนิตย์ งานแข็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ปรียานุช ด้วงสูงเนิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายศราวุธ รักภิรมย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายสาทิพย์ พรายมี
คนงาน

นายไกรวิชญ์ ถิ่นทะเล
คนงาน

นายสุรศักดิ์ ไทยกูล
คนงาน

นายพัฒณพล กิ่งแก้ว
คนงาน

นางสาวกนกพร รัตนพงศ์
คนงาน

นายจำเริญ แซ่เล่า
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายรัชชานนท์ ไอยะรา
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายณฐกร การะเกต
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายกัญจนาค ฉิมประดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

น.ส.กุลลดา  เปรมจิตร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

น.ส.เพ็ญจิต  ปริชาตินนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

*****พนักงานจ้าง*****
น.ส.วิชุดา  แตงสาขา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ปวีณา  สาลิกา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
น.ส.สุธิดาวดี ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
น.ส.พรจนา ธรรมกีรติวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
น.ส.ณัฐกฤตา สร้อยเสม
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
น.ส.สุรัสวดี พูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.ปุณยนุช เผือกเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.วันวิษา ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.อลิษา เขาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.สุรัตนา กาญจนพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.เสาวลักษณ์ ไวยากรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
น.ส.ปัทจมา เย็นเอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
น.ส.กุลธิดา ตนเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
น.ส.อนุสรา หนูแป้น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
น.ส.สิริวรรณ ยศมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางเยาวนาฏ ทรัพย์มี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ แผนงานและการประเมินผล

นายชนินทร์ อ๋องหงวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวีรากร นิยมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
*****พนักงานจ้าง*****
น.ส.รัชนี ห้วยลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.นวชา จริงจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.ธัญชนก ทิพย์สงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.นิษฐ์ทนันท์ ดิษสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.กมลชนก สรณียบุญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นายวันชัย จีนศรีคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
น.ส.กิตติยาภรณ์ ปล้องบรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
น.ส.ปการัตน์ เรืองมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
นายภัทรพล โยสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายศรัณย์ เชียรรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายวิทยากร แอนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวรันธร พันธุ์อะภัย
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
*****งานธุรการ*****
น.ส.วณัฐธิยาน์ เนตรวรานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.นิภาพร  ทองประพันธ์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.เบญจรัตน์  สุขเกษม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางซอลีย๊ะ  ขวัญเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.ธัญลักษณ์  โส้สมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพิตตินันท์  ณ นคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุพรรณี ขันทะมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเรวดี แดงหนำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****พนักงานจ้าง*****
น.ส.วรรณวิศา  สง่าพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอามีน ครองไตรเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.วิไล เสมรึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.กิตติมา อำลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.อนงค์รัตน์  ศรีมีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.นันท์รดี เอกวิริยะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.หทัยกานต์  หลังเจะนุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.ณฤบล อภิชนวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเสรี นามงาม
คนสวน
 
น.ส.เสาวลักษณ์ ทินโรจน์
คนสวน
 
นายฉลองชัย ทองเกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>