ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายเศกสรรค์  สัจจศรี
นักบริหารงานทั่วไปต้น
รกท.ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นายเศกสรรค์  สัจจศรี
นางจิตรา  ปานเพ็ง
นางอุไรวรรณ  เกษมสมาน
นักบริหารงานทั่วไปต้น
นักบริหารงานทั่วไปต้น
นักบริหารงานทั่วไปต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

นายยงยุทธ  หนูทอง
นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์
ว่าที่ร.ต.จักนรินทร์ หวามา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.อุราพร  แก้วเจือ
นางศิวนาถ  นวลพลับ
นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสันติพงษ์  ชมชื่น
น.ส.มณีวรรณ โตนด
น.ส.กัญญา สังเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธวัชชัย ฤทธิ์พรัด
นางสรารัตน์ แทบทับ
น.ส.มาลินี  ดารือยอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สุภัทรา  ด้วงนุ้ย
นายพงษ์พิพัฒน์  พรมเมืองซ้าย
น.ส.พวงรัตน์ หาดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางจอมขวัญ  สมบูรณ์ลักขณา
น.ส.จารุวรรณ โชติธรรมานนท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>