ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางสุวรรณา  ศิริพงษ์รุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

น.ส.เรณู หมื่นห่อ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

น.ส.ทิพวรรณ คงศาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.สาริศา แสงอุไร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.โรสมานี สะมะแอ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.อภิญญา รงค์รัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.ดาราพร แก้วขาว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ณวพร คงเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ ว่องวานิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


น.ส.สุมิตรา สงวนศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.บัณฑิตา กงสะเด็น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.สุรัฐา เที่ยงธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สมฤดี หงษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นางณัฐนิช เส็นโสบ
นิติกรปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ เพชรอาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สุมิตรา กล้าจิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>