ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางสาวชุติมา  สนิทเปรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

น.ส.เรณู หมื่นห่อ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

น.ส.ดาราพร แก้วขาว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.สาริศา แสงอุไร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.อภิญญา รงค์รัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์ ว่องวานิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภคิน ไพศาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.พิณรัตน์ หวงรัตนากร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ณวพร ทดแทน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


น.ส.ขนิษฐา ขนิษฐนาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.สุมิตรา สงวนศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


น.ส.บัณฑิตา กงสะเด็น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.กัญจิมา พรหมปราสาท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กวิสรา สมวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นางณัฐนิช เส็นโสบ
นิติกรปฏิบัติการ

นายภาณุวัฒน์ หมิกพิมล
นิติกรปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ เพชรอาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.สุมิตรา กล้าจิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422