ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Untitled Document
นายอับดุลกอเด็ร  โกบยาหยัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น.ส.เลขา  อินทะนะนก
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางโสภา  บุญตันตราภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
นางดวงฤทัย เพ็ชรสมาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.ดวงพร วัดจัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.พัชรี บัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อังคณา  จันทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ธัญญ์ธีรา  แก้วอ่อง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.กาญจนา กลับใหม่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางทิวาพร  สังสิทธิเสถียร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.สุภารัตน์  พลจร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.หทัยพัชร์ แสงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางชนัญชิดา  สิมพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสิติหะหยาด  ราชแดหวา
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายสำเริง  หลังเถาะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.งามจิต หนูในน้ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายณพรรษ ใจเพิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเจนจีรา ฤทธิอา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกานต์มณี  ศิลปะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ  พรหมมินทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นายศุภชัย  บุญเทียม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนปภา  ศรีโลธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.จิรนันท์  สุวรรณคดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ปุญชรัสมิ์ หีตช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****พนักงานจ้างตามภารกิจ*****

น.ส.รัชนี  บุตรเลี่ยม
ผู้ช่วย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
น.ส.นิตยา  แก้วชื่น
ผู้ช่วย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

*****พนักงานจ้างทั่วไป*****

นายอรุณ  บุญยะรัตน์
พนักงานขับรถ

นายณัฐพล  คุ้มภัย
พนักงานขับรถ

นายเอกพงศ์  วงศ์กล้า
พนักงานขับรถ

นายศุภชัย  รอดใหญ่
พนักงานขับรถ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422