ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางกานต์มณี  ศิลปะ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น.ส.เลขา  อินทะนะนก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายเจริญ  พรหมมินทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
นางดวงฤทัย เพ็ชรสมาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.สุมาลี  ดำรอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.วรัทยา  ดีนนุ้ย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.ชุติกาญจน์  สงคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรัญชิดา แอหลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กาญจนา กลับใหม่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางทิวาพร  สังสิทธิเสถียร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.สุภารัตน์  พลจร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.พัชรี บัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ดวงพร วัดจัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สุธีกานต์  คงจันทร์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางชนัญชิดา  สิมพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.สุธาทิพย์  ธรรมรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุไหล  อ่อนนวล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสิติหะหยาด  ราชแดหวา
นักสันทนาการปฏิบัติการ

น.ส.ภาวิณี  จิตจำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสำเริง  หลังเถาะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางโสภา  บุญตันตราภิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายศุภชัย  บุญเทียม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชัยเลิศ  สงสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางอมรรัตน์  ใจฉกาจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.จารุณีย์  สังข์รอด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.จิรนันท์  สุวรรณคดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

*****พนักงานจ้างตามภารกิจ*****

น.ส.รัชนี  บุตรเลี่ยม
ผู้ช่วย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
น.ส.นิตยา  แก้วชื่น
ผู้ช่วย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
น.ส.ศศิธร  ปาเจริญ
ผู้ช่วย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
น.ส.นุชรีย์ ดำสว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

*****พนักงานจ้างทั่วไป*****

นายอรุณ  บุญยะรัตน์
พนักงานขับรถ

นายณัฐพล  คุ้มภัย
พนักงานขับรถ

นายเอกพงศ์  วงศ์กล้า
พนักงานขับรถ

นายศุภชัย  รอดใหญ่
พนักงานขับรถ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>