ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
น.ส.กมลทิพย์  เอ่งฉ้วน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวสุทิศา  สมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวยินดี  อินทะเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชวาลิน  รัศมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมะลิวรรณ ขันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวแก้วตา มันเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุมณฑา  แมลงภู่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชราภรณ์ ขุนรัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางยุภาภรณ์  หนูนุ่ม
นักบริหารงานทั่วไปต้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

นายยิ่งคุณ   ณ นคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นิตยา   เรืองเทพ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพัณณ์ชิตา  หยู่ตุ้ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวรรณนภา  ขันตยาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวตรีรัตน์ พุฒนวล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์นายอภิเดช  หลูหล่ำ
นิติกรปฏิบัติการ

นายสุขพัฒน์  หนูสวัสดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายธนาวุฒิ  นาคเป้า
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุภาสิตา สุกสัย
นิติกรปฏิบัติการ

นายคมกฤช ศรียะพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.อิสราภรณ์  จิตมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****ลูกจ้างประจำ*****

นางบุญทิพย์  แก้วใหม่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิริยะ  เกริกฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางบุญสร้อย  ตัณฑวณิช
นักการ

นายเสทือน  ชูชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายเจริญ  พรหมศรี
ภารโรง

นายอโนชา  กิ่งทอง
ยาม


*****พนักงานจ้างตามภารกิจ*****

น.ส.กัลยา  ปิติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.น้ำฝน  หัยภาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุทธิชาติ อินทรรักษ์
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.สายสุณี โสภารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางชฎาพร  แสงประดับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.เสาด๊ะ  มุสิริ
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.ก้อดี้เย๊าะ  บาวกูล
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.รอซีดะ  จิเตะ
ผู้ช่วยนิติกร

นางเจนจิรา มั่นคง
ผู้ช่วยนิติกร


*****พนักงานจ้างทั่วไป*****

น.ส.ธนัฎฌา คงปรีพันธุ์
คนงานทั่วไป

นายเอกราช วงศ์จ่างแสง
พนักงานขับรถยนต์

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>><<<สมัครออนไลน์>>>
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>