ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
ประกาศ
        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ปรับปรุงส่วนราชการกองช่างเป็นสำนักการช่าง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อ่านต่อ
        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2552 อ่านต่อ
        ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
        ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อ่านต่อ
        ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการพ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 อ่านต่อ
คำสั่ง
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ อ่านต่อ
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
หนังสือสั่งการ / ระเบียบ
        ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 อ่านต่อ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422