ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ภูเก็ต
รายละเอียด

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3
รายละเอียด

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2
รายละเอียด

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2558-2561)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 4 รายละเอียด
ส่วนที่ 5 - ส่วนที่ 6 รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2556-2558)
สารบัญ อ่านต่อ
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี55 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2555-2557)
สารบัญ อ่านต่อ
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี54 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2554-2556)
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี53 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2553-2555)
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) อ่านต่อ
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี52 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: ผลการดำเนินงาน ปี 2550 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: บัญชีโครงการพัฒนา
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 1
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 2
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 3
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 4
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 5
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 6
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 7
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 8
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013



<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>